ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتم دستوار

chiral atom

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتمی با چهار گروه متفاوت در مولکول‌هایی که با تصویر آینه‏ای خود قابل انطباق نیستند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ