ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتصال لب‌به‌لب

butt joint

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اتصال که در آن دو قطعه تقریباً در یک صفحه و در امتداد هم قرار می‌گیرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ