ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتصال‌به‌جِرم

mise-à-la-masse

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روش مقاومت‌ویژه‌ برای اندازه‌گیری پتانسیلِ روی سطح با تزریق جریان به‌وسیلۀ الکترود متصل به جسم بی‌هنجار مدفون
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ