ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتصال‏دهندۀ نر

male connector

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتصال‏دهنده‏ای متناظر با اتصال‏دهندۀ ماده که زائدۀ برجستۀ آن درون حفرۀ اتصال‌دهندۀ ماده قرار می‏گیرد تا اتصال الکتریکی مطلوبی ایجاد شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ