ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتاق کژبینی اِیمز

Ames distortion room

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتاقی که در آن سرنخ‌های خاص ادراک عمق به‌صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا درک آزمایش‌شونده را از اندازة نسبی اشیای درون اتاق تحریف کنند نیز: اتاق اِیمز Ames room
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ