ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابعاد نهایی

finished size, neat size, finished measure, net measure, net size, target size

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ابعاد چوب پس از ماشین‌کاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ