ترجمه مقاله

اَبر سندانی

anvil cloud

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نام متعارف اَبر کومه‏ای‏بارای گیسودار
ترجمه مقاله