ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آگار مغذی

nutrient agar

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آبگوشت مغذی که با افزودن 1/5 تا 2 درصد آگار به‌صورت جامد درآمده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ