ترجمه مقاله

آکورد هفتم بزرگ ـ بزرگ

major-major seventh chord

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← آکورد هفتم بزرگ
ترجمه مقاله