ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آن‌من‌ ـ ‌روان‌شناسی

ego-psychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی روان‌شناختی که در آن بر عملکردهای آن‌من برای واپایش تکانه‌ها و تعامل با محیط بیرون تأکید میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ