ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند

anode 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[خوردگی]‏ الکترود مثبت که در آن واکنش اکسایش رخ می‌دهد [فیزیک]‏ جمع‏کنندۀ الکترون‌ها در لامپ الکترونی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما