ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند گالوانی

galvanic anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فلزی که به‌‌دلیل موقعیت نسبی‌اش در سری گالوانی، در هنگام اتصال به فلزات نجیب‌تر، در برق‌کاف از بین می‌رود و موجب حفاظت کاتدی می‌شود متـ . آند فداشونده sacrificial anode
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما