ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند پیوسته

continuous anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آندی منفرد بدون ناپیوستگی‌های الکتریکی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما