ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند فداشونده

sacrificial anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← آند گالوانی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما