ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند دوربند

bracelet anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آند گالوانی دوتکه یا چندتکه مناسب برای اتصال مستقیم به دور لوله
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما