آند

anode 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[خوردگی]‏ الکترود مثبت که در آن واکنش اکسایش رخ می‌دهد [فیزیک]‏ جمع‏کنندۀ الکترون‌ها در لامپ الکترونی

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما