ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمیزه 2

cocktail

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مخلوطی از چند نوشیدنی که غالباً قبل از غذا عرضه می‏شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما