ترجمه مقاله

آمیزه 2

cocktail

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مخلوطی از چند نوشیدنی که غالباً قبل از غذا عرضه می‏شود
ترجمه مقاله