ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیزه‌سازی شنیداری

auditory blending

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی درکی که در آن واج‌های یک واژه در ترکیب با یکدیگر به‌صورت یک کلمه درک می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ