ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیزه‌سازی تصویر

image blending

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تلفیق یا ادغام دو تصویر هم‌اندازه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ