ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمار بوزـ اینشتین

Bose-Einstein statistics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قانون حاکم بر سامانه‌ای از ذرات که تابع موج آنها، درپی جابه‌جایی دو ذرۀ یکسان، بدون تغییر می‌ماند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما