ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمار بوزـ اینشتین

Bose-Einstein statistics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قانون حاکم بر سامانه‌ای از ذرات که تابع موج آنها، درپی جابه‌جایی دو ذرۀ یکسان، بدون تغییر می‌ماند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ