ترجمه مقاله

آمار استوار

robust statistics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه شیوه‌ها و آزمون‌های آماری که حتی در صورت انحراف نسبی از فرض‌های پایه، عملکردی مطلوب دارند متـ . روش‌های آماری استوار robust statistical methods
ترجمه مقاله