ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمارۀ بسنده

sufficient statistic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برای یک پارامتر، آماره‌ای که توزیع شرطی نمونه به شرط مقدار آن آماره به پارامتر وابسته نباشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ