ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آماجگاه

butt

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پایه یا افزاره‌ای که هدف‌برگ بر روی آن نصب می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ