ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلیاژ

alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[شیمی] فراورده‏ای فلزی که دارای دو یا چند عنصر به‌صورت محلول جامد یا به‌صورت مخلوطی از فازهای فلزی باشد [مهندسی بسپار] نوعی آمیختۀ (blend) بسپاری که معمولاً متشکل از دو بسپار متفاوت است که با هم هم‌بلور شده یا به‌نحوی سازگار هستند. هرچند بعضاً به‌جای آمیخته نیز به‌کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ