ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلیاژ زودگداز

fusible alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آلیاژی فلزی که به‌‌آسانی و عموماً زیر دمای 100 درجه ذوب می‌شود و در دمای نسبتاً پایین شکل‌پذیری خوبی دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ