ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آلیاژ حافظه‌دار

memory alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آلیاژی که می‌تواند پس از تغییر شکل، براثر حرارت یا عوامل دیگر فیزیکی، به شکل اولیۀ خود برگردد یا خواص تغییریافتۀ خود را بازیابد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما