ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلرژی‏زا

allergen

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پادگن که حساسیت بیش‌ازاندازه ایجاد کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ