ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آغازۀ جوانه

bud primordium

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ابتدایی‌ترین ساختار در مرحلۀ نمو جوانه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ