ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشپزخانۀ باز

open kitchen

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آشپزخانۀ بدون در که فاقد تمام یا قسمتی از دیوار(های) رو به اتاق پذیرایی یا ناهارخوری باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ