ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزمون‌های درمعرض

exposure tests

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمون‌هایی برای ارزیابی مقاومت و ماندگاری یک پوشش یا یک پوسه (film) با قرار دادن آن درمعرض نور خورشید یا نور فرابنفش یا رطوبت یا سرما یا گرما یا آب‌نمک یا جز آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ