ترجمه مقاله

آزمون عمومی کاملاً خودکار تورینگ برای تشخیص رایانه از انسان

completely automated public Turing test to tell computers and humans apart

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← آتران
ترجمه مقاله