ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آزمون جامدات ته‌نشینی‌پذیر

settleable solids test

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمونی برای اندازه‌گیری حجم جامداتی که در یک لیتر نمونه پس از یک ساعت در قیف ایموف ته‌نشین می‌شوند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما