ترجمه مقاله

آزمون جامدات ته‌نشینی‌پذیر

settleable solids test

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمونی برای اندازه‌گیری حجم جامداتی که در یک لیتر نمونه پس از یک ساعت در قیف ایموف ته‌نشین می‌شوند
ترجمه مقاله