ترجمه مقاله

آزمون تورینگ

Turing test, imitation game

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمونی تعیین‌کننده برای پاسخ‌گویی به این پرسش که آیا رایانه قادر به اندیشیدن مانند انسان است یا خیر
ترجمه مقاله