ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آزمون ته‌نشینی

settleability test

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمونی برای تعیین قابلیت جدا شدن جامدات از مایع در حوض ته‌نشینی نهایی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما