ترجمه مقاله

آزمون ته‌نشینی

settleability test

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آزمونی برای تعیین قابلیت جدا شدن جامدات از مایع در حوض ته‌نشینی نهایی
ترجمه مقاله