ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزمون بازیگری با دوربین

screen test

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌فیلمی آزمایشی که برای ارزیابی بازیگر در یک نقش خاص گرفته می‌شود متـ . آزمون بازیگری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ