آرمان

ideal 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ادراک هنری هنرمند که کامل‌تر از اثر هنری اوست و از اندیشۀ خود هنرمند سرچشمه گرفته است
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما