ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرایۀ وِنِر

Wenner array, Wenner electrode array

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آرایه‌ای با الکترودهای هم‌فاصله و متقارن که می‌تواند در امتداد خط اندازه‌گیری گسترش یابد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ