ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرایۀ قطبی ـ قطبی

pole-pole array, two-array

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آرایه‌ای که در آن دو الکترود جریان و پتانسیل پشت سر هم و در فاصله‌ای دور از هم بر روی خط برداشت (survey line) قرار می‌گیرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ