ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرایۀ قطبی ـ دوقطبی

pole-dipole array, three-point method, three-array

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آرایه‌ای که در آن جفت‌الکترودهای پتانسیل پی‌درپی دورتر از یکی از الکترودهای جریان بر روی خط برداشت (survey line) قرار می‌گیرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ