ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرایۀ شلومبرگر

Schlumberger array, Schlumberger electrode array

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آرایه‌ای که در آن زوج‌الکترودهای داخلی برای اندازه‌گیری ولتاژ، در مقایسه با زوج‌الکترودهای خارجی جریان، خیلی به هم نزدیک‌اند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ