ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آرایۀ دوقطبی ـ دوقطبی

dipole-dipole array, double dipole array

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آرایه‌ای الکترودی که در آن یک دوقطبی جریان را به زمین می‌فرستد و دوقطبی مجاور اختلاف پتانسیل را اندازه‌گیری می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ