ترجمه مقاله

آرایش 1

arrange

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چگونگی قرارگرفتن افراد تیم در زمین مسابقه
ترجمه مقاله