ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آتش هجومی

assault fire

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی آتش که سربازان حمله‌کننده در هنگام نزدیک شدن به دشمن اجرا می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ