ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آتشفشان منقرض

extinct volcano

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آتشفشانی که در حال حاضر فوران نمی‏کند و احتمال فوران آن در آینده نیز وجود ندارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ