ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آب‌کاست نامحسوس

insensible water loss

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفع آب به‌صورت بخار از سطح بدن و ازطریق تنفس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ