ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آب‌کاست محسوس

sensible water loss

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفع آب ازطریق ادرار و مدفوع و عرق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ